TABELA OPŁAT SKP-Pila

Cennik usług dodatkowych (ceny netto)
Opłata w zł

Pojazdy osobowe:
Ustawienie zbieżności kół przednich
90.00
Geometria całego pojazdu
150.00
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego
90.00

Pojazdy dostawcze do 3,5 t:
Ustawienie zbieżności kół przednich
140.00
Geometria całego pojazdu
220.00
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego
150.00

Pojazdy użytkowe:
Ustawienie zbieżności kół przednich
300.00
Geometria całego pojazdu (ciągnik siodłowy)
500.00
Geometria naczepy, przyczepy za oś
300.00
Napełnienie układu klimatyzacji bez czynnika chłodzącego
250.00
 TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
(Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Opłata w zł zawiera podatek od towarów i usług VAT

Lp.
Wyszczególnienie
Opłata w zł


1
Okresowe badanie techniczne:
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
62.00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1
98.00
1.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153.00
1.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176.00
1.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199.00
1.6
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40.00
1.7
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50.00
1.8
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70.00
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78.00
1.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
163.00
1.11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177.00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63.00
1.17
tramwaj - wagon silnikowy
330.00
1.18
tramwaj - wagon przegubowy
395.00
1.19
tramwaj - wagon doczepny czynny
250.00
1.20
tramwaj - wagon doczepny bierny
110.00
1.21
trolejbus - badania elektryczne2
115.00
1.22
motorower
50.00
1.23
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62.00

2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20.00
2.2
skuteczności działania hamulców tramwaju
120.00
2.3
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50.00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14.00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20.00
2.6
toksyczności spalin
14.00
2.7
poziomu hałasu
20.00
2.8
geometrii kół jednej osi
36.00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi
14.00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie
20.00

4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4
20.00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94.00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51.00

5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3
20.00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94.00

6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42.00
6.3
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50.00
6.4
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85.00
6.5
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126.00
6.6
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48.00
6.7
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82.00
6.8
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
50.00
6.9
- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
60.00
6.10
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94.00
6.11
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
50.00
6.12
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego
120.00
6.13
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)
50.00

7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1
35.00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4
21.00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4
48.00
7.4
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4
41.00
7.5
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4
41.00
7.6
wykonanie numeru nadwozia
49.00
7.7
wykonanie numeru silnika
49.00
7.8
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36.00
7.9
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82.00
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5
255.00
 

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Zadzwoṅ do nas:

+48 538 898 543

Otwarte

Pon. - Pt.: 07:00 - 19:00
Sobota: 08:00 - 15:00

Kontakt
Obsługujemy płatności kartą płatniczą, kartą DKV.
Obsługujemy płatności kartą płatniczą, kartą DKV.